Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy "Narzędzia z czekolady", prowadzi sprzedaż wyrobów sprzedawcy - przedsiębiorcy:

Fragola s.c.
27 Grudnia 2
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 781-189-12-49
Regon 302614033

2.Sklep umożliwia dokonanie zakupów przez Internet.

3.Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować poprzez formularz „kontakt” dostępny na stronie sklepu lub na adres email: kontakt@sklepfragola.pl

4.Treść strony internetowej Sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.

II. Składanie zamówień

1.Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę www.sklepfragola.pl

2.Zamówienia można składać poprzez Internet za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu.

3.Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie co najmniej obligatoryjnych informacji, tak oznaczonych w zamówieniu. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia.

4.Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać następujące dane:

nazwisko i imię Kupującego,

dane adresowe (kod, miejscowość, ul./pl./os., numer mieszkania/domu),

telefon lub email (do weryfikacji zamówienia),

5.Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia.

6.W przypadku nie zapłacenia za zamówienie w ciągu 7 dni Sklep automatycznie anuluje zamówienie.

7.Kupujący może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość odpowiadając na maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia i specyfikując w nim żądanie zmiany.

8.Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w Sklepie.

9.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo odwoływania sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej poprzez informację na stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w takiej sprzedaży zmian. W przypadku takiej sprzedaży ceny sprzedaży również nie uwzględniają kosztów dostawy.

10.Zamówienie nie jest realizowane dopóki kwota równa wartości zamówienia wraz z przesyłką nie wpłynie na konto Sprzedającego. Wyjątek stanowią zamówienia z przesyłką za pobraniem.

11. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu oraz/lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia oraz/ lub zostało złożone z naruszeniem niniejszego regulaminu.

1. 12. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

III. Ceny i płatności

1.Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, są cenami brutto i podane w walucie Złoty Polski (PLN). Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Kupującego z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.

2.Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. Oferta cenowa i asortymentowa w Sklepie nie jest ofertą sklepów stacjonarnych.

3.Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.

4.Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący w przypadku zamówienia towaru za pobraniem. Koszty przesyłki doliczane są do ceny sprzedaży i umieszczane na fakturze lub rachunku.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.

6.Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

7.Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Mbank 53 1140 2004 0000 3102 4669 4998, Fragola s.c., Fragola s.c., 27 Grudnia 2, 62-080 Tarnowo Podgórne. Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru i wysyłki. W tytule przelewu musi znajdować się nr zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy.zapłata za pomocą systemu płatności internetowych PayU, który umożliwia płacenie przez szybki przelew lub kartę kredytową zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki gotówką lub kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru w sklepie FRAGOLA w Krakowie przy ul. Pawiej 5

IV. Dostawa zamówionych towarów

1.Produkty są przesyłane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Cena przesyłki zależy od wagi produktów w zamówieniu. Jest ona wyliczana automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

2.Wysyłka towaru odbywa się w terminie 7 dni licząc od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności.

3.W przypadku chwilowego braku produktów lub jakichkolwiek innych czynników, z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

4.Kupujący jest zobowiązany do odbioru prawidłowo doręczanego towaru, zgodnego co do ilości oraz rodzaju z zamówieniem i nie noszącego oznak uszkodzeń.

5 Zamówiony towar staje się własnością Kupującego w chwili nadania wysyłki.

V. Reklamacje i zwroty towaru

1.Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, a niemożliwe do ustalenia przy doręczeniu towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, powinien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną na adres email: kontakt@sklepfragola.pl

UWAGA

Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy towar z naruszeniem opakowania (w sposób wpływający na towar) nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny bądź uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę i godzinę doręczenia. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien zawiadomić w terminie 24 godzin Sklep w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z zamówieniem i zakupionym towarem. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamacje zgodnie z Regulaminem. Przyjęcie przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru, z wyjątkiem wad ukrytych.

2.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

3.Kupujący ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca jednocześnie z realizacją reklamacji.

4.Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny tego samego rodzaju, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zaproponuje Kupującemu równowartość ceny sprzedaży towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru Kupującego.

5. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony.

6.W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 5. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

7.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżęj, Zamawiajacy może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Fragola s.c., 27 Grudnia 2, 62-080 Tarnowo Podgórne

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

9.Jeżeli została wystawiona faktura VAT, to warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).

10.Kupujący jest zobowiązany stosować się do stawek i kosztów (dotyczących sprawdzenia, zbadania, dojazdów i przesyłek) obowiązujących u Sprzedawcy za usługi w przypadku bezzasadności reklamacji. Na wniosek Kupującego Sprzedawca przesyła Kupującemu zestawienie stawek i kosztów. Koszty przesyłek oparte są na stawkach z tabeli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

1.Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez firmę Fragola s.c. wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować do Sklepu drogą elektroniczną na adres:kontakt@sklepfragola.pl

2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.

3.Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail wystarczy wysłać na adres kontakt@sklepfragola.pl wiadomość o tytule - rezygnacja z newslettera.

4.Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres:kontakt@sklepfragola.pl

5.Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością Fragola s.c.

6.Fragola s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl